„Dana Lim A/S“ įprastos pardavimo ir pristatymo sąlygos

 

Galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 1. Sutarties pagrindas

Šios pardavimo ir pristatymo sąlygos apima visų produktų pristatymą iš „DANA LIM A/S“, jei tarp šalių nėra sudarytas kitas rašytinis susitarimas.

 

 1. Informacija apie produktą

Visa informacija – techninė, instrukcijos ir specifikacijos, pateikiama apie „DANA LIM A/S“ produktus lankstinukuose, naudotojo vadove, kataloguose, informacijoje apie produktus ir kt. – turėtų būti laikoma gairėmis, jei tai nėra aiškiai išreikšta rašytinėje sutartyje.

 

 1. Užsakymo registracija ir kainos

Pasiūlymas pirmiausia įsigalioja, kai pirkėjas sutinka raštu arba žodžiu. Pasiūlymas taip pat įsigalioja, kai „DANA LIM A/S“ atstovui arba įmonės būstinėje pateikiamas užsakymas, nebent „DANA LIM A/S“ priimant užsakymą nedelsiant informuoja, kad neįmanoma priimti ir įvykdyti užsakymo.

 

Rašytiniame pasiūlyme „DANA LIM A/S“ gali nurodyti laikotarpį, kuriuo galioja tam tikras pasiūlymas.

 

Kai nėra susitariama dėl ko nors kito, visi užsakymai registruojami tokiomis kainomis, kurios galioja pristatymo dieną. Įprastai kainos yra be pridėtinės vertės mokesčio ar kitų galimų valstybinių mokesčių.

 

Jei tuo metu, kol užsakymas yra patvirtinamas ir pristatomas, padidėja žaliavų kainos, kolektyvinės darbo užmokesčio sutartys, bet kokios rūšies darbdavio darbo užmokesčio fondo mokesčiai, prekių mokesčiai, importo muito mokesčiai, importo ar eksporto mokesčiai, Danijos valiutos keitimo kursas ar yra kitų aplinkybių, kurių nekontroliuoja „DANA LIM A/S“, ji turi teisę atitinkamai padidinti kainą, nurodydama kainos padidėjimo priežastį.

 

 1. Apmokėjimas

Mokėjimo sąlygos yra grynieji pinigai, sumokami per 8 dienas nuo sąskaitos išrašymo datos, jei raštu nėra sudaryta kita sutartis. Jei mokėtina suma nėra sumokama, nuo mokėjimo dienos taikomos 2 proc. palūkanos per mėnesį.

 

Būtina nusiųsti mokėjimo priminimą; kaskart, kai klientui išsiunčiamas priminimas, pridedamas 100,00 Danijos kronų mokestis. Vekseliai ir skolos obligacijos nėra laikomos apmokėjimu, kol nėra sumokama visa mokėtina suma.

 

Jei klientas vengia priimti produktą sutartu laiku ir sutartoje vietoje, klientas vis tiek privalo sumokėti, lyg pristatymas būtų įvykdytas pagal mokėjimo sąlygas.

 

 1. Pristatymas, delsa ir grąžinimas

Pristatymo sąlygos galioja pagal „Ex. Works“, jei nesusitarta kitaip.

 

Pristatomas produktas yra „DANA LIM A/S“ standartinės kokybės, jei nėra sudaroma kita sutartis. „DANA LIM A/S“ turi teisę pristatyti sutartų prekių su 10 procentų paklaida, jei produktas gaminamas pagal pirkėjo specialius poreikius ir specifikacijas.

 

„DANA LIM A/S“ įsipareigoja imtis tinkamų priemonių pristatyti užsakymą laiku. Nepaisant to, pristatymas gali vėluoti, todėl „DANA LIM A/S“ turi teisę atidėti pristatymą trims savaitėms nuo pradinės pristatymo datos, tačiau pirkėjas negali atšaukti užsakymo.

 

Pirkėjas turi būti informuojamas apie pristatymo vėlavimą, kai tik „DANA LIM A/S“ sužino, kad atidėjimas būtinas.

 

Pristatymo delsa pirkėjui nesuteikia teisės į kompensaciją dėl vėlavimo.

 

Pristatytus produktus galima grąžinti tuo atveju, jei sudaryta išankstinė sutartis. Keitimas bus vykdomas pagal produkto būklę ir tik sumokėjus tvarkymo mokestį, lygų 15 proc. grąžinamų produktų kainos, nurodytos sąskaitoje.

 

Grąžinamas pakuotes, paletes ar filtrus galima grąžinti susitarus ir tik tuomet, jei jie grąžinami nemokamai ir nėra pažeisti.

 

 1. Defektai, prekių trūkumas ir nusiskundimai

Gavęs prekes ir prieš jas naudodamas ar parduodamas, pirkėjas turi nedelsdamas patikrinti, ar pristatytos prekės yra be defektų ir ar netrūksta kokių nors prekių. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo produktų gavimo

 

„DANA LIM A/S“ pateikti rašytinį pareiškimą ir pranešti apie defektus ar prekių trūkumą.

 

Turi būti atliekamas patikrinimas, ar produktas yra standartinis arba pagamintas pagal specialų pirkėjo užsakymą, ir ar produkto bandymai atlikti „DANA LIM A/S“ laboratorijoje.

 

Jei pristatytas produktas, pirkėjui jį patikrinus, neatitinka susitarimo, „DANA LIM A/S“ nurodytų specifikacijų arba pirkėjo teisėtų poreikių, arba nėra įprastos kokybės, „DANA LIM A/S“ pakeis pristatytas prekes, nepaisant to, ar tai įvyko dėl žinomos „DANA LIM A/S“ klaidos. Prekių keitimo sąlyga yra ta, kad nusiskundimas pasiekia „DANA LIM A/S“ per nurodytą laiką, plg. 6 str.. 1 dal. Keičiant produktus, pirkėjas išlaidų nepatirs, jei prekės su defektais bus grąžintos „DANA LIM A/S“.

 

Jei pristačius trūksta prekių ir neatitinka susitarimo (svoris ar kiekis), „DANA LIM A/S“ vėliau pristatys trūkumą, o pirkėjas nepatirs papildomų išlaidų. Prekių keitimo sąlyga yra ta, kad nusiskundimas pasiekia „DANA LIM A/S“ per nurodytą laiką, plg. 6 str.. 1 dal.

 

Jei „DANA LIM“ produktas su defektais ir tai yra dėl „DANA LIM“ kaltės, o dėl to klientas patyrė pakankamų nuostolių, tuomet „DANA LIM“ pareiga, be prekių keitimo ar papildomo pristatymo, kompensuoti šiuos nuostolius, tačiau suma negali viršyti 2 milijonų Danijos kronų.

 

Vis dėlto „DANA LIM“ jokiu atveju nėra atsakinga už tolesnius nuostolius, pelno nuostolius, laiko praradimą, reputacijos pablogėjimą ar kitą netiesioginę žalą, susijusią su pristatytu produktu, nepaisant to, ar tai susiję su defektais ar pristatytų prekių trūkumu.

 

Pristatytų produktų defektai ar produktų trūkumas, įvykęs dėl aplinkybių, kurios nėra „DANA LIM“ galioje, pavyzdžiui, netinkamos sąlygos produkto transportavimo, tvarkymo ar sandėliavimo metu ar produkto maišymas su kitais, nėra „DANA LIM“ atsakomybė.

 

 1. Bandymai

Jei sudaryta individuali sutartis dėl bandymų, pirkėjas turi išbandyti produktą prieš naudodamas jį, kad išsiaiškintų, ar produktas tinkamas naudoti pirkėjo numatomu tikslu. Badymo rezultatai turi būti pateikiami „DANA LIM A/S“, tuomet šalys sudaro sutartį dėl produkto pristatymo ir naudojimo arba kito produkto, kurį išbandys pirkėjas, pristatymo.

 

 1. Atsakomybė už produktą

Jei pirkėjas, pasinaudojęs produktu, pastebi jo defektų, pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti „DANA LIM A/S“ ir nesinaudoti produktu; tuomet defekto priežastį gali ištirti šalys ir sudaryta sutartis dėl dėl produkto keitimo, jei manoma, kad to reikia. Tokiu atveju keitimas bus vykdomas be papildomų išlaidų pirkėjui, kai produktas su defektais bus grąžintas „DANA LIM A/S“.

 

Produktas yra su defektais, jei neužtikrinama apsauga nuo žalos, kuri gali atsitikti produktui.

 

„DANA LIM A/S“ neatsako už sužeidimus ar žalą dėl šių aplinkybių:

 1. a) produkto defektai, kuriuos pirkėjas turėjo pastebėti tikrindamas pristatytas prekes ir prieš naudodamasis produktu, plg. 6 str.;
 2. b) jei pirkėjas naudojasi produktu nesilaikydamas individualios sutarties dėl produkto bandymo, plg. 7 str.;
 3. c) pirkėjas klysta arba neinformuoja „DANA LIM A/S“ apie realią produkto paskirtį;
 4. d) dėl netinkamo ar neįprasto produkto naudojimo, įskaitant naudojimą ant pakloto arba esant įvairiam poveikiui, pavyzdžiui, oro sąlygų, klimato, drėgmės, saulės spindulių (UV spindulių), kuriam produktas nėra pritaikytas pagal „DANA LIM A/S“ produkto informaciją ir gaires;
 5. e) dėl neadekvataus ar netinkamo produkto sandėliavimo pirkėjo patalpose;
 6. f) dėl pirkėjo (tarpininko) nepriklausomos informacijos apie pakuotę, duomenų žurnaluose, gairėse, produkto informacijoje ir kt.;
 7. g) kitos sąlygos, kurių nekontroliuoja „DANA LIM A/S“, dėl netinkamų sąlygų transportuojant, tvarkant ar sandėliuojant produktą, maišant produktą su kitais.

 

Jei „DANA LIM A/S“ produktas padaro žalos nuosavybei ir (ar) nuostolių, „DANA LIM A/S“ pareiga yra atlyginti žalą, tačiau tik tuo atveju, jei nuostoliai ar žala atsirado ne dėl vienos iš aukščiau minėtų sąlygų a) – g), ir jei pirkėjas gali gauti dokumentinių įrodymų, kad nuostoliai ar žala yra „DANA LIM A/S“ atsakomybė arba tai įvyko dėl jos aplaidumo.

 

Tokiu atveju „DANA LIM“ yra įpareigota padengti tiesioginio taisymo darbų išlaidas, patirtas pirkėjo dėl šio defekto, įskaitant ardymo darbų išlaidas, atšaukimo išlaidas ir kt., tačiau išlaidos negali viršyti 2 milijonų Danijos kronų.

 

Tais atvejais, kai „DANA LIM“ produktas siejamas kartu su kitu pirkėjo produktu arba yra kito produkto dalis ir „DANA LIM“ įsipareigoja pristatyti pakeistą produktą, bus atskaičiuota kompensacija, lygi „DANA LIM“ produkto, kuris neturi defektų, vertei.

 

Jei „DANA LIM A/S“ taptų atsakinga už atvejus, minėtus aukščiau, ši pareiga neapimtų veiklos nuostolių, laiko ar reputacijos praradimo, išlaidų, patirtų nustatant žalą ar kitus netiesioginius nuostolius.

 

Jei nėra kitaip sutarta raštu, atsakomybė už žalą nuosavybei ir (ar) nuostolius negali viršyti 2 000 000 Danijos kronų. (2 milijonų DKK).

 

Tam tikru mastu atsakomybė už produktą gali būti paskirta „DANA LIM A/S“ įmonei trečiosios šalies, tokiu atveju pirkėjo pareiga yra apdrausti „DANA LIM A/S“, kad ši atsakomybė neviršytų numatytų apribojimų

 

Jei trečioji šalis pateikia pretenziją vienai iš šalių dėl kompensacijos pagal šį skyrių, ji turi apie tai informuoti kitą šalį. Pirkėjo pareiga yra sutikti su teisiniais procesais prieš jį (ją) tame pačiame teisme, kuriame nagrinėjamas kompensacijos iš „DANA LIM A/S“ reikalavimas už žalą ir (ar) nuostolius, kurie, kaip teigiama, atsirado dėl vieno iš „DANA LIM A/S“ produktų defektų.

 

 1. Force Majeure (nenumatytos aplinkybės)

Šios aplinkybės, kurios nėra „DANA LIM A/S“ ir pirkėjo galioje, atleidžia nuo atsakomybės abi šalis, jei aplinkybės atsiranda šalims sudarius sutartį, o užsakymo negalima įvykdyti per protingą laiką: darbo konfliktai, streikai, lokautai ir kitos aplinkybės, kurių nekontroliuoja abi šalys, pavyzdžiui, vyriausybės priemonės, sabotažas, embargai, valiutų apribojimai, gamtos nelaimės, epidemijos, gaisrai, karai, maištai, įrengimų gedimai, transportavimo stygius, įprastas prekių trūkumas, žaliavų tiekimo trūkumas, sumažėjęs tiekimas iš subtiekėjų ar atidėtas tiekimas dėl vienos iš šiame skyriuje minėtų priežasčių.

 

Jei viena iš šalių nori pasinaudoti šiuo skyriumi, kita šalis turi teisę nedelsiant gauti rašytinį pareiškimą, kuriame būtų nurodoma šio skyriaus paskelbimo priežastis.

 

 1. Teismas / teismo vieta ir pasirinkimas

Ginčai dėl sutarties ir pridėtos sąlygos turi būti nugrinėjamos pagal Danijos teisės reglamentus, nagrinėjimo vieta – Sø- og Handelsretten (Jūrų ir komercinis teismas) Kopenhagoje.